Qui som

La nostra història

Comencem el camí a les acaballes del març del 2017 amb moltes ganes i il·lusió, i sobretot amb molts reptes a l’horitzó. Som encara un equip reduït de dones i homes, que treballa de valent per posar el seu gra de sorra per un empoderament real de la dona treballadora, un reconeixement que ens dugui a una necessària i urgent transformació social. Perquè només sumant des de la igualtat, sense distinció de gènere, aconseguirem construir una societat més rica, més diversa i millor per a tots. Pretenem explicar i compartir el talent que sorgeix a qualsevol indret del planeta. Volem donar visibilitat a aquest coneixement envoltat massa sovint d’escassa visibilitat. Ens ajudeu a fer xarxa?

Nuestra historia

Empezamos el camino a finales de marzo del 2017 con muchas ganas e ilusión, y sobre todo con muchos retos en el horizonte. Somos todavía un equipo reducido de mujeres y hombres, que trabaja duro para poner su grano de arena por un empoderamiento real de la mujer trabajadora, un reconocimiento que nos lleve a una necesaria y urgente transformación social. Porque sólo sumando desde la igualdad, sin distinción de género, lograremos construir una sociedad más rica, más diversa y mejor para todos. Pretendemos explicar y compartir el talento que surge en cualquier lugar del planeta. Queremos dar visibilidad a este conocimiento rodeado demasiado a menudo de escasa visibilidad. Nos ayudáis a construir esta red?

Our history

We started the way at the end of March 2017 with great enthusiasm and eager, especially with many challenges on the horizon. We have a small team of women and men who work hard to put their bit to a real empowerment of working women, a recognition that will lead us to a necessary and urgent social transformation. Because only from adding equality, regardless of gender, will succeed build a richer, more diverse and better society for everyone. We intend to explain and share the talent that arises anywhere in the world. We want to give visibility to knowledge too often surrounded by poor visibility. Help us to network?